Sub 6
Montering
En liten förklaring till varför våra frontplatta har svart tyg intill baksidans kanter: Lådans delar blev inte perfekt sågade, så det blev lite glapp mellan panelen och lådan på några ställen. Genom att klistra fast tygremsor på det här sättet hindras glappet från att orsaka vibrationsljud. Vilket medeltjockt tyg som helst funkar om det skulle behövas.

När du har lådan klar, vänta med att sätta fast baselementet, subbasmodulen ska först sättas ihop och monteras fast.

Så här monteras delarna i Sub 6C-satsen ihop:

Börja med att ta fram förstärkarmodulen (den på kylfläns) och kabelsatsen. Den på bilden är en tidigare modell, så några komponenter sitter inte på samma plats, men funktion och inkoppling är identiska.
Skruva fast alla kablar utom den gulgröna enligt bilden med vanlig handskruvmejsel, inte elskruvmejsel (som kan dra sönder plinten). Dra inte åt hårdare än att kablarna sitter fast ordentligt.

Det finns två ledningar som är klenare än de andra (vit till B, svart till C). Resten är "normatjocka".
A= Röd
B= Vit klenare ledning
C= Svart klenare ledning
D= Vit
E= Högtalarkabelns svartmärkta ledning (c:a 50 cm lång 2-ledare med kabelskor i andra änden)
F= Högtalarkabelns helt vita ledning
G= Vit
H= Svart
Dubbelkolla med bilden när du skruvat fast alla kablarna, så att alla kablar skruvats fast vid rätt bokstav.

Skruva nu fast förstärkarmodulen på frontplattan. Använd två av de 13 mm långa skruvarna.
Så här ser det ut från insidan:


Skruva nu fast subbaskretskortet ovanför förstärkarmodulen. Kortet ser ut så här:


De två muttrarna till potentiometrarna, två 13mm-skruvar till RCA-uttagen. Dra inte för hårt, bara så att du känner att muttrar och skruvar skruvats fast ordentligt.

Nu ansluts ledningarna från förstärkarmodulens A-D och G-H till subbaskortet.
A till A, B till B och så vidare. Inget att ta fel på, dvs samtliga från förstärkarmodulen utom högtalarsladden med kabelskorna. Det finns två X-uttag, de ansluts inte än.


Nu är det dags för montering av nätuttaget, det svarta med tre flatstift. Det skruvas fast från utsidan med två korta skruvar och vänds så att säkringshållaren hamnar nedtill och mittenstiftet i kontakten längst upp:

 
När det är gjort trycks den röda strömbrytaren fast alldeles intill, från utsidan.
OBS!!! Strömbrytaren har en gul liten pigg på baksidan. Den ska vara uppåt, se pilen på bilden:

(Om den vänds fel släcks lampan inte när man stänger av.)

Nu monteras transformatorn. Den är relativt tung, så var försiktig. Börja med den gängade skruven med skruvhuvudet på frontens utsida, så här ser det ut från insidan:


Sedan ena gummiskivan:

Sedan transformatorn. Vänd den så att de fyra hårdare ledningarna når subbaskortets 4-poliga skruvplint och de röda mjuka ledningarna når strömbrytaren, gärna med lite marginal.

Lägg nu på den andra gummiskivan...

...metallplattan...
...och skruva fast muttern. Dra inte åt den alltför hårt, det räcker att transformatorn inte kan vridas för hand.
Nu kan du trycka fast de båda röda ledningarna på strömbrytaren, de två uttagen närmast förstärkarmodulen. Vilken kabel som går till det övre respektive lägre flatstiftet spelar ingen roll. OBS. Håll emot på framsidan, på strömbrytarens ram, när du trycker fast flatstiften. Om det verkar var alltför trånga, kan de öppnas en aning med en skruvmejsel eller smal kniv. Men inte mer än att de sitter någorlunda hårt när de tryckts fast.


Nu kopplas nätuttaget ihop med strömbrytaren. De två korta ledningarna med kabelskor trycks helt enkelt fast. Kom ihåg att även nu hålla emot på strömbrytarens ram på framsidan, så att inte strömbrytaren trycks ut.
OBS. På nätuttaget ansluts alltså de två uttag som är närmast strömbrytaren, inte det i mitten upptill. Se bild.


Nu återstår bara en sak, och det är den gulgröna jordledningen mellan subbaskortet och nätuttaget.
Änden utan kabelsko skruvas fast i subbaskortets ena X-uttag (vilket av dem spelar ingen roll):


...och änden med kabelsko trycks fast på nätuttagets översta flatstift, det i mitten upptill, se bilden:


Nu görs den sista elektriska hopkopplingen, transformatorns sekundärlednignar, dvs de fyra hårdare ledningarna som ska anslutas till subbaskortets fyrpoliga skruvplint
Färgerna på de här ledningarna varierar från gång till gång, så vi har märkt upp dem med ett, två, tre respektive fyra streck för att underlätta monteringen.
Anslutningen är logisk: Ledningen med ett streck till 1 på skruvplinten, ledningen med två streck till 2, tre streck till 3 och fyra streck till 4, så här:


Nu är alla ledningar kopplade, det enda som återstår är att trycka fast rattarna på potentiometrarna.
Normalt brukar man sätta rattarna så att strecket pekar uppåt när potentiometrarna står i sitt mittläge.
Vrid därför axlarna så att spåret blir vågrätt på båda när subbasmodulen "står upp", som på bilden:


Tryck nu fast rattarna med strecket rakt uppåt:


...och subbasmodulen är färdig!
För säkerhets skull: Kolla igenom alla ledningar en gång till, dels att de är kopplade på rätt ställe, dels att de sitter fast bra och inte riskerar att lossna.
Högtalarkabeln är inte ansluten än, men den har tillräcklig längd för att sättas fast på högtalarelementet senare.
Vänd högtalarlådan så att öppningen för subbasmodulen hamnar uppåt, dvs så att lådan står på den sida där basporten är.
Mata in högtalarkabeln först i hålet, sänk sedan ner subbasmodulen och skruva fast den.
Så här ser den ut (monterad och inkopplad):

Vrid lådan så att högtalarelementets monteringshål pekar uppåt, och placera högtalarelementet precis intill hålet.
Genom hålet når du lätt högtalarkabeln, så lyft upp änden med kabelskorna och tryck fast dessa på baselementets kontakt. Var försiktig, baselementets anslutningar är relativt tunna. Om det går alltför trögt, öppna kabelskorna en aning, går det för lätt så att det blir lite "glappigt", pressa ihop dem med en tång.
Det ska gå relativt trögt att pressa fast dem, men inte så trögt att man deformerar flatstiften på baselementet.
Den svartmärkta ledningen ska anslutas till plus på baselementet (det finns en plusmarkering inpressad i den vita plast som håller flatstiften) och den helt vita till minus. Om du tycker att det är svårt att se märkningen, så är plus till höger när högtalaren ligger med fronten nedåt / magneten uppåt, och kontakten är vänd mot dig,

När det är gjort är all ledningsdragning klar, det är bara att skruva fast baselementet, ansluta nätsladden och signalledningarna. Om du har en förstärkare med lågnivåutgång speciellt för aktiv subbas, anslut till den.
Om din förstärkare inte har subbasutgång, men har pre-out-utgångar, kan du ansluta en vanliga stereosladd (RCA) mellan dem och två av uttagen som på bilden här ovan. Uttaget intill är helt enkelt parallellkopplat, så om du har separata för- och effektförstärkare kan förförstärkaren anslutas till subbasmodulens vänstra uttag (som på bilden), och effektförstärkaren till de två högra (inte anslutna på bilden).

Vi ska inom några dagar (det är kvällen den 10 januari när det här skrivs) komplettera med några olika kopplingsscheman så att du kan se precis hur olika kopplingar kan göras.
Vår egen kommande förförstärkare (Preamp 2) har dubbla stereoutgångar så att man kan koppla det ena till en eller två subbaslådor (två om man vill dubbla trycket och stereo också i basen), och det andra till ett stereoslutsteg.